Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 13 March 2019

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist în cadrul Secţiei Economie din cadrul Direcției Economie, Construcții și Infrastructură, componentă a Aparatului președintelui raionului, subdiviziune a Consiluilui raional Căuşeni

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist în cadrul Secţiei Economie din cadrul Direcției Economie, Construcții și Infrastructură, componentă a Aparatului președintelui raionului, subdiviziune a Consiluilui raional Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei: colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării reformelor social-economice.

III. Sarcinile de bază:

  1.Organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă ale dezvoltării economice a raionului.

  2.Monitorizarea programelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare şi informarea conducerii raionului şi Ministerul Economiei.

  3.Generalizarea practicii privind aplicarea legislaţiei la soluţionarea problemelor ce ţin de activitatea secţiei.

  Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă în domeniul economiei sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-cunoaşterea limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat; citit/scris/vorbit.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Cazierului judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 01 aprilie 2018, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

 • Legea nr.270 din 22 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22.12.2017;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·Acte normative în domeniul de specialitate

-Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”;

-Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

-Legea nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;

-Legea nr.135 din 14.07.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1148 din 22.09.2003 „Despre aprobarea Regulamentului-tip al comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare”;

-Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni pentru anii 2012-2020.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting