Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Saturday, 11 January 2020

Concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante de contabil-șef în primăria Baccealia

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante de contabil-șef în primăria Baccealia.

Scopul general al funcției:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate –financiară din cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

  -Elaborarea bugetului primăriei;

  -Asigurarea estimărilor veridice și economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor bugetare;

  -Perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;

  -Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;

  -Calcularea și achitarea salariilor;

  -Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă;

  -Organizarea și exercitarea controlului financiar, preventiv și de gestiune.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

  -dețin cetățenia Republicii Moldova;

  -posedă limba de stat;

  -studii superioare de licență sau echivalente(medii speciale) în domeniul contabilității

  (cunoașterea programelor 1C WORD și EXCEL);

  -n-au atins vârsta necesară obținerii dreptului de pensionare pentru limita de vârstă;

  -cunoștințe privind legislația în domeniu;

  -cunoștințe de operare la calculator(obligatoriu);

  -nu au antecedente penale;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

  -cunosc specificul funcționării structurilor în domeniul administrației publice;

  -experiență profesională în domeniul contabilității preferabil un an vechime.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  -Formulare de participare;

  -Copia buletinului de identitate;

  -Copia diplomei de studii;

  -Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specialitate;

  -Copia(extrasul) carnetului de muncă;

-Declarație pe propria răspundere privind depunereaCazierului judiciar, conform cerințelor.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele

originalepentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei comunei Baccealia, tel.(0243) 79-5-86 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunțului pe paginaWEB a Consiliului raional Căușeni și pe portalul cariere.gov.md.

Termen limită de depunere a dosarelor10februarie 2020ora17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Pocnea Anastasia, secretarul comisiei de concurs. Tel. 0243-79-5-86.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică temporar vacantă de contabil şefîn cadrul primăriei comunei Baccealia

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare;

-Hotărîrea Guvernului nr.1231 din12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

-Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

-Legea contabilității, nr.113 din 27.04.2007;

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI şi VII şi Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI şi VII);

-Hotărârea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”;

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting