Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 07 September 2018

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacantă de secretar al Consiliului sătesc Tănătari

ANUNȚ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009,Consiliul sătesc Tănătari anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacantă de secretar al Consiliului sătesc Tănătari.

Scopul general al funcţiei:

Organizarea eficientă a activității primariei și asigurarea legalității activității Consiliului sătesc Tănătari.

Sarcinile de bază:

  1.Planificarea și organizarea desfașurării ședințelor Consiliului sătesc;

  2.Asigurarea legalității actelor emise de către Consiliul sătesc și primarul satului;

  3.Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise;

  4.Legalizarea și autentificarea actelor și documentelor;

  5.Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalenteîn domeniul dreptului sau administrației publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice

-Înultimii 5 ani nu a fost destituit din funcția publică conform art.64 alin. (1) lit.a) și b)

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar conform cerințelor . ( Cazierul juridic se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Tănătari, tel. 0243-77-3-44; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md și pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni.

Termenul limită de depunere a dosarelor - 26.09.2018.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:–domnul Mungiu Valeriu, secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de secretar al Consiliului sătesc Tănătari

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 133 din 17.06.2015 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 239- XVIdin 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

  -Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

  -Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

  -Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

  -Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

  -Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994).

·Acte normative în domeniul de specialitate:

  -Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (317-XV din 18.07.2003);

  -Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

  -Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008);

  -Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

  -Legea privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000;

  -Legea privind actele de stare civilă, nr.100 din 26.04.2001;

  -Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, nr.457 din 14.11.2003;

  -Regulamentul cadru cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în autoritățile publice centrale și locale și în instituțiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 23.07.2007.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting