Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Saturday, 11 January 2020

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă „Licurici” din s.Baccealia

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă „Licurici” din s.Baccealia.

I.Condițiile de participare la concurs:

a) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

b) Cunoașterea limbii române;

c) La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta

de 65 de ani;

d) Studii superioare universitare;

e) Vechime de activitate didactică de cel puțin treiani;

f) Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea

funcției;

g) Nu are antecedente penale;

h) nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din

Codul Muncii .

II.. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de directoral instituţiei de învăţămînt depun personal în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studiisuperioare legalizate;

4)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;
5) copia carnetului de muncă;
6) certificatul eliberat de Inspectoratul Şcolar Naţional în baza rezultatelor unui test scris de evaluare psihologică şi a competenţelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale şi de gestiune a relaţiilor interumane;
7) curriculum vitae perfectat după modelul Europass,;
8) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
9) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
10) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare

la concurs - 12 februarie2020ora1700 .

IV. Locul depunerii documentelor : Primăria comunei Baccealia ,biroul secretarului

consiliului: telefon de contact (0243)79-2-38, 79-5-86.

V.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor : PocneaAnastasia, secretarul Consiliului comunal.

VI.Concursul pentru ocuparea funcției de director cuprinde 4 etape:

    -Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

    -Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale(testul)

    -Evaluarea circulumvitae

    -Interviul

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting