Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 12 April 2017

CONCURS

Direcția asistență socială și protecție a familiei Căuşeni,
în baza
Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008
şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009
cu modificările și completările ulterioare,
ANUNŢĂ:

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist superior în probleme juridice.

II. Scopul general al funcţiei: Asigură promovarea și implementarea Convenției ONU privind drepturile omului, politicilor și legislația națională în domeniul asistenței sociale a familiilor cu copii în situație de risc și copiilor victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului.

III. Sarcinile de bază:

1.Monitorizarea și controlul respectării Standardelor minime de calitate pentru organizarea și funcționarea serviciilor din cadrul Direcției,

2.Elaborarea proiectelor referitoare la strategii, programe anuale pe termen mediu și termen lung referitoare la restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență social și asigurarea implementării acestora,

3.Elaborarea Regulamentelor, regulilor interne și ghidurilor metodice privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale,

4.Asigurarea asistenței juridice beneficiarilor din serviciile sociale, reprezentarea direcției în instanța de judecată.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

- lipsa antecedentelor nestinse;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoaşterea limbii de stat;

- studii superioare de licenţă;

- cunoştinţe de operare la calculator;

- cunoaşterea limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat; citit/scris/vorbit.

Cerinţe specifice: studii superioare (licenţă) în domeniul juridic sau în domeniul administraţiei publice;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b) Copia buletinului de identitate.

c) Copia actelor de studii.

d) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e) Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f) Declarație pe propria răspundere privind depunerea Certificatului medical și a Cazierului judiciar conform cerințelor.

VI.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 05 mai 2017, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor: DASPF Căuşeni (or. Căuşeni, str. A. Mateevici, 9) biroul nr. 5; telefon de contact – (243) 2 25 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferire a informaţiilor suplimentare şi primire a documentelor: Ceban Elena, specialist, DASPF Căuşeni.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar și certificatul medical vor fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

IX. Bibliografia pentru concurs:

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).

Acte normative în domeniul de specialitate

-Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe umane întocmită la Varșovia în data de 16 mai 2005;

-Codul civil;

-Codul familiei;

-Codul de procedură civilă;

-Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familiei;

-Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003;

-Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane nr. 241 din 20.10.2005;

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting