Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: concurs Tuesday, 08 November 2016
Concurs

Consiliul Raional Căuşeni

Direcţia Finanţe Căuşeni

or.Căuşeni bul. M.Eminescu 31

ANUNŢĂ CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist, Secţia elaborarea şi administrarea bugetului

Scopul general al funcţiei: prognozarea, planificarea şi administrarea veniturilor

Sarcinile de bază:

- responsabil de întocmirea pronosticulului la partea de venituri a bugetului raional i sintezei consolidate a veniturilor estimate a bugetelor locale de nivelul I și II;

- efectuează analiza încasărilor în bugetul rational pe fiecare tip de impozite, taxe, alte venituri și plăți preconizate pentru încasare.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvărşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţele speciale

Studii - studii superioare de licenţă sau echivalente în finanțe publice, economie s-au contabilitate.

Cunoştinţe. - cunoaşterea legislaţiei în domeniul finanţelor publice, economist, managmentul finanţelor publice, lucrul de programare şi de utilizare a calculatorului.

Abilităţi - să utilizeze mijloacele tehnice de birou, să coordoneze şi să organizeze lucrul în

echipă, să poată aplana situaţiile de conflict prin comunicare eficientă verbală, să negocieze, să poată efectua instruirea şi controlul lucrului încredinţat.

Atitudini/Comportamenteleresponsabilitate, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendenţă către dezvoltare profesională continuă, etc.

Persoanele interesate pot depune personal/prin postă/prin e-mail Dosarul de concurs

  a)formularul de participare 1;

  b)copia buletinului de identitate;

  c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă 2;

e)certificatul medical;

f)cazierul judiciar 3 ;

1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web,www.căuseni.md, sau solicitat la sediul autorităţii publice.

2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În instanţa în care dosarul de concurs se depune prin posţa sau e-mail, această prevederile se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 28 noiembrie 2016

Telefon - 2-22-93, e-mail- dgf_cs@mail.ru

adresa poştală - or.Căuşeni str.M.Eminescu 31 persoana de contact - Veaceslav Tulei.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciul public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale;
 • Acte normative în domeniul de specialitate

Bibliografia

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 • Acte normative în domeniul adminstraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul de specialitate 1

-Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale

-Legea nr.1308 –XIIIdin 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului

-Legea nr.1163 –XIII din 24 aprilie 1997 Codul fiscal

- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014

-Ordinul MF nr.94 din 31 decembrie 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget

-Ordinul privind Clasificaţia bugetară nr. 208 din 24.12.2015

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting