Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 04 February 2019

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE A ACORDURILOR ADIȚIONALE LA CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DESFĂȘURATE PRIN SIA RSAP (MTENDER)

În atenția autorităților contractante!

Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate de către autoritățile contractante, pe perioada de valabilitate a acestora,fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în cazuri temeinic justificate în conformitate cu prevederile art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial nr. 424-429 din 16.11.2018).

Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Buletinul Achizițiilor Publice conform anexei nr. 3 a Legii.

Decizia grupului de lucru, darea de seamă și anunțul de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru urmează a fi transmise Agenției Achiziții Publice la adresa de e-mail bap@tender.gov.md, iar Acordul Adițional, pe suport de hârtie, va fi prezentat spre înregistrare la trezoreria regională a Ministerului Finanțelor.

Modelele de documente pot fi descărcate de pe pagina web: https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting