Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 09 July 2020

COMUNICAT PRIVIND IMPLEMENTAREA FORMULARELOR ȘI DOCUMENTELOR CARE URMEAZĂ A FI ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP MTENDER

Autorităților contractante

Agenția Achiziții Publice, întru asigurarea implementării art. 20 alin (8) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și a prevederilor regulamentelor privind utilizarea SIA RSAP MTender (Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 10-10-2018 și Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018), aduce la cunoștință faptul că autoritățile contractante urmează să întreprindă un șir de acțiuni, și anume:

1. În procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului/ofertanților să prezinte documentele justificative actualizate menționate în documentația de atribuire, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

2. Autoritatea contractantă și/sau operatorul economic vor publica/încărca în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA „RSAP” MTender), toate documentele aferente DUAE menționate mai sus pînă la emiterea deciziei grupului de lucru de atribuire a contractului/anulării procedurii de achiziție (inclusiv solicitările de informație pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire și răspunsurile operatorilor economici).

3. Decizia grupului de lucru se prezintă Agenției Achiziții Publice în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii.

4. Autoritatea contractantă va confirma decizia adoptată în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (SIA „RSAP” MTender) numai după:

· expirarea termenelor de așteptare pentru semnarea contractului/contractelor de achiziție publică;

· lipsa raportului de monitorizare;

· remedierea încălcărilor reflectate în raportul de monitorizare;

· expirarea termenelor de depunere a contestațiilor, sau lipsa contestațiilor înregistrate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

În contextul celor expuse mai sus și a propunerilor recepționate de la autoritățile contractante, Agenția Achiziții Publice informează despre aprobarea și implementarea unui model nou de decizie a grupului de lucru, care este disponibil la linkul: https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire.

Nerespectarea acțiunilor expuse mai sus, atrage după sine nerespectarea prevederilor legale ce reglementează domeniul de achiziții publice, inclusiv a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 82 din 06.07.2020 privind modificarea ordinului 193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale, fapt care poate afecta atît rezultatele procedurii de achiziție, cît și activitatea grupului de lucru sau Agenției Achiziții Publice prin emiterea deciziilor/explicațiilor sau oricăror alte acte întocmite suplimentar (după finisarea procedurii de achiziție) necesare redresării situației.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting