Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 04 January 2018

AVIZ

AVIZ

de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil şef la primăria comunei Baimaclia, raionul Căușeni

În baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 , primăria comunei Baimaclia ANUNȚĂ prelungirea termenului de depunere a actelor privînd patricipare la CONCURS pentru suplinirea funcției de contabil-șef în primăria comunei Baimaclia

Scopul general al funcției:

Coordonează, îndruma, controlează și răspunde de întreaga activitate financiara de nivelul I

Sarcinile de bază:

- elaborarea bugetului primăriei,

- asigurarea estimărilor veridice si economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor Bugetare,

- perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice,

- asigurarea organizării corecte a evidenței contabile,

- întocmirea și prezentarea dărilor de seama,

- organizarea și exercitarea controlului financiar, preventive și de gestiune.

La concurs pot participa persoane care întrunesc următoarele criterii:

- Deține cetățenia R Moldova

- Poseda limba de Stat

- Studii superioare de licență sau echivalente (medii de specialitate) în domeniul contabilității( cunoașterea programelor 1C, Word, Excel)

- N-au atins vârsta necesara obținerii dreptului de pensionare pentru limita de vârstă

- Cunosc legislația în domeniu,

- Cunoștințe de operare la calculator(obligatoriu)

- Nu au antecedente penale

- Cunosc specificul funcționarilor structurilor în domeniul administrației publice,

- Experiență profesională în domeniul contabilității preferabil 1 an.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formular de participare

- Copia buletinului de identitate

- Copia diplomei de studii

- Certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate

- Copia carnetului de munca

- Declarație pe proprie răspundere privind depunerea certificatului medical și

- Cazierului juridic

- Copiile documentelor se prezinta împreuna cu documentele originale pentru a verifica originalitatea lor

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a Concursului, care se află în localul primăriei comunei Baimaclia, raionul Căușeni, (tel:024362229,024362236) în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului, inclusiv până la data de 29.11.2017.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcția publică vacantă de contabil șefîn cadrul primăriei comunei Baimaclia

I.Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

·Acte normative în domeniul administrației publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea cu privire la petiționare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

-Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

-Legea contabilității, nr.113 din 27.04.2007;

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI și VII și Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI și VII);

-Hotărârea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”.

-Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting