Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 21 August 2015

Au avut loc două ședințe ale Consiliului raional Căușeni


Prin Dispoziția președintelui raionului Ion Ciontoloi pentru ziua de 20 august au fost convocate două ședințe ale Consiliului raional Căușeni – una extraordinară și alta ordinară. Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a fost inclusă o singură chestiune - Cu privire la formarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului raional Căuşeni. Ordinea de zi a ședinței ordinare a inclus 19 chestiuni, inclusiv 16 de bază și 3 suplimentare. La ședințe au fost prezenți 32 de consilieri. Președinte al ședințelor a fost ales Mihail Panța, consilier din partea PCRM. În rezultatul discuțiilor au fost adoptate Deciziiile respective. Astfel, au fost formate, pe durata actualului mandat al Consiliului raional Căuşeni, patru comisii consultative de specialitate în principalele domenii de activitate, după cum urmează:

-Comisia pentru economie, buget şi finanţe din 9 consilieri;

-Comisia pentru educaţie cultură, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi muncă din 9 consilieri;

-Comisia pentru agricultură, industrie, protecţia mediului, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului din 7 consilieri;

-comisia pentru drept, administraţia publică locală şi relaţii internaţionale din 9 consilieri.

1.Se aprobă componenţa comisiilor consultative de specialitate, după cum urmează:

a.Comisia pentru economie, buget şi finanţe:

·Stînca Dumitru

·Cătănoi Pavel

·Muntean Nicolae

·Gogu Petru

·Cojocaru Valeriu

·Panţa Mihail

·Dragulea Tatiana

·Cuciuc Oleg

·Zaremba Anatolie

b.Comisia pentru educaţie cultură, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi muncă:

·Stînca Nadejda

·Gotca Ivan

·Gorban Nicolae

·Cernat Vasile

·Tihonova Zinaida

·Preanicov Alexandr

·Focşa Anatolie

·Niţelea Anatolie

·Savcenco Svetlana

c.Comisia pentru agricultură, industrie, protecţia mediul, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului:

  ·Bocancea Dumitru

  ·Fachira Nicolae

  ·Cătănoi Pavel

  · Ianiev Vladimir

  ·Gluh Ilie

  ·Ţurcan Parascovia

  ·Paşcan Stepan

d.Comisia pentru drept, administraţia publică locală şi relaţii internaţionale:

·Donţu Ion

·Sandu Nicolae

·Gangurean Timofei

·Antonov Mihail

·Moraru Mihail

·Greadcenco Anatol

·Eremei Serghei

·Burlacu Oleg

·Cătănoi Sergiu

În continuare membrii comisiilor consultative de specialitate au examinat și avizat 16 proiecte de Decizii incluse în ordinea de zi de bază și 3 proiecte de Decizii suplimentare pentru cea de-a doua ședință, ordinară.

Ordinea de zi :

1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2015.

Raportor:Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni

2.Cu privire la permiterea semnării Convenţiei de colaborare în domeniul

arhivistic.

Raportor: Viorica Babin, şeful serviciului raional de arhivă Căuşeni.

3. Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pe parcursul anului

2015 întru realizarea Programului Naţional privind controlul alcoolului

pentru anii 2012-2020.

Raportor:Andrei Kazaciok, medic şef al Centrului de Sănătate Publică Căuşeni.

4. Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pe parcursul anului

2015 pentru realizarea Programului Naţional privind controlul tutunului

pentru anii 2012-2016.

Raportor:Andrei Kazaciok, medic şef al Centrului de Sănătate Publică Căuşeni.

5.Cu privire la transmiterea obiectului de construcţiefinalizat ”Platformele

pentru instalarea containerelor de deşeuri menajere solide situate în satul

Copanca, comuna Grădiniţa şi satul Plop-Ştiubei, r. Căuşeni” şi a unor

bunuri.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

6. Cu privire la aprobarea listei benefeciarilor de compensaţii unice pentru

conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din

mediul rural şi a sumei totale a compensaţiilor.

Raportor: Evdochia Golan, şef interimar al direcţiei asistenţă socială şi

protecţie a familiei.

7. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor

publice vacante.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

8.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.4/19 din

25 septembrie 2008 “Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia

copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de activitate a

acesteea”.

Raportor: Irina Ciobanu, Secretarul Consiliului raional Căuşeni.

9.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.1/3

din 19 iunie 2003 „Cu privire la aprobarea organigramei statelor de

personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor

subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” cu modificările şi

completările ulterioare.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

10.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/1 din

10 decembrie 2014„Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni

pentru anul 2015”.

Raportor: Evdochia Golan, şef interimar al direcţiei asistenţă socială şi

protecţie a familiei.

10.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/1 din

10 decembrie 2014„Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni

pentru anul 2015”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţei finanţe.

10.3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/1 din

10 decembrie 2014„Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni

pentru anul 2015”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţei finanţe.

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 3/7 din

16.04.2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţei finanţe.

12. Cu privire la modificarea Decizie Consiliului raional Căuşeni nr. 4/6 din

06.05.2015 “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţei finanţe.

13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

14.Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul unu din raionul Căuşeni.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.3/4 din

29 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea

mijloacelor speciale ale Liceului Teoretic„A.Mateevici”s. Zaim

Raportor: Simion Buga, şeful direcţei finanţe.

16. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau

în cel cu termen redus şi în serviciul civil (de alternativă), în perioada

septembrie-decembrie 2015, a recruţilor din raion, născuţi în perioada

anilor 1988 – 1997.

Raportor: Lilian Pînzaru, comandantul Centrului militar teritorial Căuşeni.

Ordinea de zi suplimentară:

1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Căușeni nr. 3/10 din 22.05.2014 ”Cu privire la desființarea obiectului ”Școala pentru 1266 locuri din orașul Căușeni”(construcție nefinalizată).

Raportor: Ion Ciontoloi, președintele raionului Căuşeni.

2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului rational Căușeni nr. 3/5 din 16.04.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor special ale Instituției Publice de Învățămînt ”Școala sportive Căușeni”.

Raportor: Ion Ciontoloi, președintele raionului Căuşeni.

3.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Căușeni în instanțele judecătorești.

Raportor: Ion Ciontoloi, președintele raionului Căuşeni.

La chestiunea Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2015 consilierii raionali au luat cunoștință de raportul preşedintelui raionului Căuşeni Ion Ciontoloi privind executarea bugetului pe semestrul I al anului 2015 și au acceptat prin vot de a se solicita de la beneficiarii de mijloace financiare de la bugetul raional pentru investiţii şi reparaţii capitale să întreprindă măsurile de rigoare în scopul utilizării lor pînă la 1 decembrie 2015.

La fel au fost obligați conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional şi ai instituţiilor finanţate de la bugetul raional:

- să redistribuie pentru semestrul II al anului curent alocaţiile bugetare în aşa mod ca să asigure în mod prioritar acoperirea cheltuielilor de personal, achitarea surselor energetice, hrana copiilor şi altor beneficiari cu excluderea altor cheltuieli în caz de insuficienţă a surselor financiare alocate;

- să întreprindă măsuri pentru conservarea energiei termice şi electrice, utilizarea cît mai eficientă a apei şi încăperilor, în care sunt amplasate instituţiile din gestiune.

Notă informativă

cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru al anului 2015

În primul semestru al anului 2015 la bugetul raional au fost acumulate venituri în sumă totală de 73614,4 mii lei sau la nivel de 77,1 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune. Din suma totală a veniturilor bugetului raional veniturile proprii constituie 9413,6 mii lei, dintre care veniturile administrate de către Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Căuşeni au constituit 4517,6 mii lei, cu 1059,3 mii lei mai mult sau la nivel de 130,6 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada raportată.

Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul raional au fost acumulate în sumă de 1272,4 mii lei sau la nivel de 87,3 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. Veniturile fondurilor speciale au constituit 80,1 mii lei sau 190,7 la sută faţă de sarcinile stabilite pe perioada de gestiune.

Transferurile cu destinaţie generală de la bugetul de stat au fost efectuate la nivel de 83,3 la sută faţă de planul stabilit pentru perioada respectivă de 10702,2 mii lei sau au fost transferate 8918,5 mii lei cu 1783,7 mii lei mai puţin.

Din suma transferurilor cu destinaţie specială planificată spre transfer de la bugetul de stat pentru perioada de gestiune de 65535,8 mii lei au fost primite 60278,1 mii lei : dintre care 61678,1 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor pentru învăţămîntul preşcolar secundar general şi extraşcolar au fost primite 56263,2 mii lei cu 5414,9 mii lei mai puţin;

pentru şcolile sportive din suma planificată de 2137,3 mii lei au fost transferate 1911,9 mii lei, cu 225,4 mii lei mai puţin;

transferurile temporare de compensare de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţei negative dintre veniturile potrivit noului sistem de formare a bugetelor locale şi veniturile potrivit sistemului precedent de formare a bugetelor care conform planului pentru perioada de gestiune constituie 3004,2 mii lei a fost efectuată în volum de 2503,5 mii lei sau la nivel de 87,5 la sută ;

transferurile cu destinsţie specială pentru acoperirea unor cheltuieli pentru plăţi sociale au fost executate în deplin în sumă de 4652,7 mii lei, dintre care : pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dezabilităţi ale aparatului locomotor – 392,0 mii lei, indemnizaţii pentru copii rămaşi fără îngrijirea părintească – 637,6 mii lei pentru susţinerea tinerilor specialişti – 106,6 mii lei, pentru compensare pentru călătoria în transport comun urban, suburban şi interurban – 518,1 mii lei, compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gaze naturale - 3064,5 mii lei. La fel transferurile cu destinaţie specială pentru plata sporului lunar în mărime de 30 % din salariul de bază pentru personalul instituţiilor din partea stîngă a Nistrului planificate pentru perioada dată în sumă de 66,1 mii lei au fost efectuate în deplin.

Cu toate că nu au fost primite toate transferurile cu destinaţie specială pentru finanţarea cheltuielilor pentru învăţămîntul preşcolar, secundar şi extraşcolar, concediarele cadrelor didactice şi ajutorul material au fost achitate la timp, la fel şi cele mai prioritare cheltuieli ce ţin de activitatea normală a instituţiilor de învăţămînt, inclusiv cheltuielile pentru reparaţia curentă a clădirilor instituţiilor de învăţămînt.

Tranferurile în fondul local de susţinere financiară a populaţiei de la fondul republican în sumă de 1270,2 mii lei planificată a fi transferată pe semestrul I au fost efectuate integral.

Partea de cheltuieli a bugetului raional pe toate componentele s-a realizat în volum de 73614,1 mii lei, cu 21855,7 mii lei mai puţin sau la nivel de 77,1 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare.

Cel mai scăzut nivel de executare a cheltuielilor s-a înregistrat la următoarele instituţii:

-Şcoala sportivă - 28,4 %

-Serviciul relaţii funciare şi cadastrul - 52,9 %

-Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri - 50,6 %

-Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane -74,2 %

-Direcţia învăţămînt - 60,3 %

-Direcţia cultură tineret, sport şi turism - 74, 6 %

-Secţia economie - 74,7 %

Din suma total neexecutată de 21855,7 mii lei - 6888,7 mii lei constituie cheltuieli planificate pentru cheltuieli de personal.

Este de menţionat că gimnaziile şi liceele din sume planificate pe semestrul I de 41749,5 mii lei nu au executat suma de 4400,4 mii lei ceea ce constituie 89,5 la sută.

Direcţia cultură , tineret, sport şi turism nu a executat cheltuieli de personal în sumă de 1158,6 mii lei sau, fiind executate la nivel de 72,7 mii lei.

Instituţia publică ,, Şcoala Sportivă” nu a executat la capitolul dat 459,9 mii lei sau cheltuielile de personal au fost executate pentru perioada de gestiune la nivel de 43,3 la sută faţă de suma planificată pe perioada dată.

Pentru perioada raportată cheltuielile efective pentru alimentaţia elevilor claselor I-IV în instituţiile şcolare constituie 7,82 lei pentru 1 copil/zi sau 111,7 %, comparativ cu normativul stabilit de Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova prin Ordinul nr.1277 din 30 decembrie 2014 de 7,0 lei / zi .

Este de menţionat că în toate instituţiile şcolare situaţia la acest capitol este la nivelul cerinţelor.

Pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale au fost planificate mijloace financiare în mărime de 2519,4 mii lei, care au fost executate la nivel de 47,8 la sută, neexecutate au rămas 1314,6 mii lei.

Din bugetul raional se efectuiază construcţia să reparaţia capitală a 53 obiective de interes comun, pentru care este alocată suma de 15256,1 mii lei.

Prin altă Decizie,având în vedere demersul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, nr. 11-18/191 din 15.07.2015, precum şi Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014, a fost permisă semnarea Convenţiei de colaborare între Serviciul raional de arhivă Căuşeni şi Direcţia Judeţeană Galaţi a Arhivelor Naţionale din România, în vederea iniţierii şi desfăşurării unei colaborări reciproce în domeniul arhivistic.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting