Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 29 May 2020

Aparatul Președintelui raionului Căușeni anunță concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură, componentă a Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni, subdiviziune a Consiliului raional.

II. Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă și asigurarea activității prin promovarea politicii și strategiei statului în domeniul agriculturii și dezvoltării social-economice a raionului.

III. Sarcinile de bază:

-Asigurarea realizării acţiunilor ce ţin de domeniul funciar și consolidare a terenurilor agricole .

-Asigurarea evidenţei utilizării eficiente a terenurilor cu destinație agricolă;

-Asigurarea promovării în sectorul agroalimentar din teritoriu a tehnologiilor avansate.

-Asigurarea asistenței metodologice și informațională a producătorilor agricoli ce ține de domeniul consolidării terenurilor agricole.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator, a programelor Word, Excel, Navigare Internet.

Cerinţe specifice:studii superioare licentiate sau echivalente preferabil în domeniul.

Experiență profesională: un an experiență profesională în domeniu;abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi: capacități de sistematizare a informației, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, planificare, organizare, analiză și sinteze, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunereaCazierului judiciar, conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs –19 iunie 2020, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Guja-Railean Natalia, specialist principal, Serviciul resurse umane din cadrul Aparatulului preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018;

-Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828 din 25.12.1991,

-Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353 din 03.11.2000,

-Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135 din 14.06.2007;-Legea cu privire la producțiaagroalimentarăecologică nr.115 din 15.10.2005,

- Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006,

- Legeacu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, nr. 276 din 16.12.2016,

- Legea cu privire la pomicultură, nr. 728 din 06.02.1996,

- Hotărârea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, nr.455 din 21.06.2017.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting