Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 14 July 2020

Aparatul Președintelui raionului Căușeni anunță concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secției construcții gospodărie comunală și drumuri din cadrul Direcţiei economiei, construcţii şi infrastructură, componentă a Aparatului Președintelui raionului Căușeni, subdiviziune a Consiliului raional

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secției construcții gospodărie comunală și drumuri din cadrul Direcţiei economiei, construcţii şi infrastructură, componentă a Aparatului Președintelui raionului Căușeni, subdiviziune a Consiliului raional,

II. Scopul general al funcţiei: Construcția, reparația și intreținerea drumurilor publice, podurilor și locurilor publice din raion.

III. Sarcinile de bază:

-Asigurarea normelor în construcția, reparația drumurilor publice, străzilor, podurilor și locurilor publice din raion.

-Asigurarea coordonării și realizării proceselor de întreținere și pregatire pentru buna funcționare a drumurilor publice inclusiv în perioada rece a anului.

-Ținerea evidenței licitațiilor publice și concursurilor COP pentru achiziționarea lucrărilor și a serviciilor de proiectare din raion, finanțate de labuget.

-Acordarea ajutorului metodologic și consultativ subdiviziunilor Consiliului raional, primăriilor comunităților din raion în gestionarea corectă a investițiilor capitale.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator, a programelor Word, Excel, Navigare Internet.

Cerinţe specifice:studii superioare,licențiate sau echivalente preferabil în domeniu.

Experiență profesională: un an experiență profesională în domeniu;abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, analiză și sinteză,

elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire,motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte,comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunereaCazierului judiciar, conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 03 august 2020, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Guja-Railean Natalia, specialist principal, Serviciul resurse umane din cadrul Aparatululuipreşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018;

-Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții;

-Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

-Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

-Legea nr.128/2014 privind performanța energetică a clădirilor;

-Legea nr. 20/2016 cu privire la standartizarea națională;

-Hotărîrea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

-Hotărîrea Guvernului nr. 933/2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice și a standartelor naționale în domeniul construcțiilor cu legislația și standardele europene.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting