Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 23 March 2015

Anunț!

Direcţia Învăţămînt Căuşeni, avînd în vedere funcția publică vacantă de specialist principal, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal din cadrul Direcţiei Învăţămînt Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei:Asigurarea realizării şi respectării legislaţiei învăţămîntului în cadrul raionului.Promovarea dezvoltării instituţionale a unităţilor şcolare, consolidarea unui management educţional al calităţii, determinarea unui parteneriat real între şcoală şi societate.

III. Sarcinile de bază:

  • Asigurarea promovării şi realizări politicii educaţionale a statului, Legii Învăţămîntului, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative emise de Ministerul Educaţiei, Consiliul Raional, Direcţiei Învăţămînt;
  • Contribuirea la sporirea continuă a bazei didactico-materiale din instituţiile de învăţămînt, activităţilor la ore şi extradidactice, asigurarea funcţionării calitative a lor;
  • Evaluarea, inspectarea desfăşurării testării la treapta primară.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor penale;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul învăţămîntului primar .

Experiență profesională:

-prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi:

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Certificatul medical (se prezintă de învingătorul concursului).

g)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 07aprilie 2015, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor:Direcţia Învăţămînt a raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.410; telefon de contact – (243) 2 30 95;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Buzilă Natalia, specialist principal Direcţia Învăţămînt a raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical vor fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting