Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 07 June 2018

Primăria comunei Ucrainca, raionul Căuşeni Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de ​specialist în reglementarea regimului funciar

Primăria comunei Ucrainca, raionul Căuşeni

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
specialist
în reglementarea regimului funciar.

Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

Sarcinile de bază :

1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri;

2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;

3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri;

4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile;

5. Prezentarea informaţiei din agricultură;

6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului.

  Condiţiile de participare la concurs :

  ·DeţinereacetăţenieiRepubliciiMoldova;

  ·Posedarealimbiidestat;

  ·Capacitatedeplinădeexerciţiu;

  ·Are studiile necesare prevăzute pentru funcţia de specialist în reglementarea regimului funciar;

  ·Neatingerea vîrsteinecesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;

  ·Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

  ·Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice :

  ·Studii superioare în domeniul regimului funciar;

  ·Abilităţi de utilizare a computerului.

Documentele ce urmează a fi prezentate :

  A)Copiabuletinuluideidentitate ;

  B)Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionalăşi / sau de specializare, dacă sunt;

  C)Copiacarnetuluidemuncă;

  D)Cazierul judiciar, se prezintă de învingătorul concursului.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar şi se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar se înlocuieşte cu declaraţia pe propia răspundere.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei Ucrainca şi a Consiliului raional Căuşeni. (Pînă pe data de 25 iunie 2018).

Telefon: 0243 71 2 38

Adresa poştală: r-nul Căuşeni, s. Ucrainca, MD-4327.

e-mail : primucrainca@gmail.com

persoana de contact : secretarul comisiei de concurs – Macovei Tamara.

Bibliografia concursului:

·Constituţia Republicii Moldova;

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

-Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003;

-Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

-Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004;

-Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012;

-Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting