Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 22 February 2018

ANUNȚ

Direcția Agricultură și Alimentație Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal, serviciul relații funciare și cadastru din cadrul Direcției Agricultură și Alimentație Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei: promovarea în teritoriu a politicilor și strategiei statului în domeniul relații funciare și cadastru; coordonarea activității și asigurarea ajutorului metodologic specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar din primăriile raionului.

III. Sarcinile de bază:

-dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

-ținerea și evidența cadastrului și a monitoringului funciar;

-controlul și evidența folosirii raționale a terenurilor și a măsurilor de protecție a solului;

-acordarea ajutorului metodologic şi consultativ deținătorilor de terenuri;

-coordonarea activității specialiștilor funciari din primăriile locale.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator;

Cerinţe specifice:studii superioare licentiate sau echivalente preferabil în domeniul relații funciare și cadastru.

Experiență profesională: un an experiență profesională în domeniu; abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 22 martie 2018, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Direcția Agricultură și Alimentație Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.110; telefon de contact – (243) 2 20 51;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Cotov Iulia, specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate

- Legea Republicii Moldova. Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991;

- Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale;

- Legea nr. 198 din 15.05 2003 cu privire la arenda în agricultură;

- Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998;

- Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004.

-Legea cu privire la registre nr.1320-XIII din 25.09.1997

- Hotărârea Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003 privind crearea Sistemului Informațional automatizat “Registrul de Stat al unității administrativ-teritoriale și a străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii Moldova”

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting