Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 17 December 2015

ANUNȚ

Directia cultura, tineret, sport si turism, în baza Legii cu privire la Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009
ANUNŢĂ
I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist tineret si turism.
II. Scopul general al funcţiei: Aplicarea la nivel local a legislatiei in domeniul tineretului si turismului prin promovarea politicii de tineret ;i turism, stimularea participarii tinerilor la procesele din comunitate.
III. Sarcinile de bază:
1.Asigurarea realizarii legislatiei si politicilor cu privire la tineret si turism<
2. Asigurarea colaborarii si stabilirea parteneriatelor cu institutii si organizatii, ce prestează servicii sociale, educationale, de sanatate si agrement in vederea solutionarii problemelor cu care se confrunta tinerii in comunitate;
3.Medierea si facilitatea relatiiilor tinerilor cu factorii de decizie si alti factori sociali,
4.Efectuarea de analize si studii in problemele tineretului si turismului pe plan local in corelare cu bunele practici existente pe plan national si international.
IV. Condiţiile pentru participare la concurs:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-lipsa antecedentelor nestinse;
-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-cunoaşterea limbii de stat;
-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;
-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice;
-cunoştinţe de operare la calculator;
-este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.
V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:
Studii:
- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, prioritate vor avea absolvenţii cu diplome în domeniile pedagogie, juridică, turism, administraţie publică.
Cunoştinţe:
- cultură generală;
- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;
- cunoaşterea principiilor de activitate a sectorului public;
Abilităţi:
-capacitatea de a organiza efectiv şi consecutiv relaţii de reciprocitate cu subdiviziunile structurale ale Consiliului raional, instituţiile publice din teritoriu, primăriile, populaţia din raion;
- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea eficientă a timpului;
- abilitatea de a comunica oral şi scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, de a lucra cu documentele, de a întocmi rapoarte, planuri, a pregăti informaţii.
Aptitudini:
- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.
VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:
a) Formularul de participare;
b)Copia buletinului de identitate;
c)Copia actelor de studii;
d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)Certificatul medical (se prezintă de învingătorul concursului).
g)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).
VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 28 decembrie 2015, ora 17:00.
VIII. Locul depunerii documentelor: Directia cultura, tineret, sport si turism (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.415; telefon de contact – (243) 2 2648;
IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Fiodor Garaba, seful Directiei cultură, tineret, sport si turism.
NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar şi certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting