Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 11 February 2019

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Direcția economie, construcții, infrastructură și agricultură iniţiază, începînd cu data de 20 februarie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie:

”Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare economică a raionului Căușeni pe perioada 2019-2021”,

”Cu privire la aprobarea regulamentului de desfășurare a concursului ”Antreprenorul anului 2019”și a

”Cu privire la profilul investițional al raionului Căușeni”

Scopul proiectelor este eficientizarea acțiunilor de promovare a procesului de dezvoltare economică a raionului șisusținereaantreprenorilor autohtoni.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectelor de decizie este completarea și consolidarea cadrului legal privind dezvoltarea economică araionului.

Prevederile de bază ale proiectelor sunt acțiunile de promovare și dezvoltare economică a raionului pentru perioada 2019-2021

Beneficiarii proiectelor de decizie sunt autoritățile publice locale, subdiviziunile consiliului raional, antreprenorii din raion, potențialii investitori.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice suntdiversificarea acțiunilor de promovare a potențialului economic al raionului și susținerea antreprenorilor.

Impactul estimat al proiectului de decizie este promovarea raionului pe plan investițional, dezvoltarea economică durabilă a raionului.

Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Acordul în cadrul proiectului ”Inițiativa primarilor pentru creșterea economică”, Acordul în cadrul proiectului Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor” şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru dezvoltare privind Programul de guvernanţă economică pentru Republica Moldova (DPO-3) (Chişinău, 11.07.2018))

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 19 februarie 2019, pe adresa doamnelorCiuchitu Vera v_ciuchitu@yahoo.com, tel 069086731, și Nașco Natalia s_economiecs@mail.ru , la numărul de telefon sau pe adresa bd. Eminescu 31

Proiectele deciziilor şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială sau la sediul consiliului raional Căușeni situat pe adresa bd. Eminescu 31, birourile 101,303.

R E G U L A M E N T
pentru desfăşurarea concursului anual „Cel mai bun antreprenor
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” în teritoriul raionului Căușeni


I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.În scopul stimulării dezvoltării antreprenoriatului, atragerii investițiilor autohtone și străine, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, sporirii competitivității și recunoașterii de către opinia și administrația publică a meritelor deosebite în diverse domenii, Consiliul raional Căușeni organizează anual, la nivel local în luna mai, concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” în teritoriul raionului Căușeni(în continuare – ”Concurs”).

  2.Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare a concursului, de desfăşurare şi decorare a învingătorilor concursului.

  3.La concurs participă agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.179 din 21.07.2016 ”privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”.

  4.Toate etapele de desfășurare a Concursului sunt transparente și au un caracter deschis, cererile și dosarele depuse pentru participare la Concurs sînt gratuite și nelimitate, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Consiliului raional Căușeni.

  5.Participanţilor la concurs li se garantează evaluarea obiectivă a indicatorilor activităţii lor economice și financiare, conform datelor prezentate de către agentul economic, pentru anul precedent de activitate necesare pentru participare la concurs, în anul desfășurării și li se garantează dreptul de a învinge în competiție.

  6.Învingători la concurs vor fi recunoscuți agenții economici, care vor obține cele mai bune rezultate în activitatea lor pentru desfășurarea concursului, evaluate și comparate cu anul precedent, cum ar fi: activitate de profit, achitările pe deplin (în termini și sumă) la bugetul local și fondul social, crearea noilor locuri de muncă, volumul vînzărilor nete, cifra de afaceri, participări la tîrguri și expoziții etc.

II. COMISIA LOCALĂ DE CONCURS

  7.Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului se efectuează de către Comisia locală de concurs, conform prevederilor prezentului Regulament (în continuare – Comisia locală).

  8.Comisia exercită următoarele funcţii:

  -stabileşte bugetul pentru desfășurarea concursului, inclusiv mărimea premiilor;

  -plasează, cu 2 luni înainte de derularea concursului, pe pagina-web oficială a autorității publice locale și, după caz, în mass-media informaţia privind condiţiile de participare la concurs;

  -oferă informaţii și consultații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului la nivel local și republican;

  -colectează şi analizează cererile depuse de solicitanţi pentru participare la concursul local;

  -determină învingătorii concursului la nivel local;

  -organizează ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor la nivel local;

  -prezintă candidaturile învingătorilor locali în calitate de participanţi la concursul republican.

  9.Componenţa nominală a Comisiei locale de concurs este constituită din preşedinte, secretar şi membri (cel puțin 7 persoane). Componenţa Comisiei locale se aprobă prin dispoziţia preşedintelui raionului.

  10.Comisia locală de concurs garantează păstrarea informației ce prezintă secret comercial și poartă răspundere administrativă în conformitate cu prevederile art.12 a Legii nr.171 din 06.07.1994 ”Cu privire la secretul comercial”.

  11.Documentele aferente organizării și desfășurării concursului (Procesele-verbale, scrisori, devizuri de cheltuieli, invitații, etc.) se păstrează în mapă la secretarul comisiei.

  12.Procesele-verbale sunt semnate de către toți membrii Comisiei locale de concurs.


III. PARTICIPANŢII LA CONCURS

  13.La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii înregistrate în Republica Moldova, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare, indiferent de genul de activitate, forma organizatorico-juridică și titlul de proprietate.

  14.Participanţii la concurs acceptă ca datele cu caracter personal transmise comisiei spre examinare să poată fi prelucrate, păstrate, comunicate și folosite în orice alt mod, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul concursului să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/cîștigătorilor la concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

  15.Prin participarea la concurs, toți participanții și cîștigătorii acceptă cerințele și condițiile prevăzute de prezentul Regulament și se obligă să respecte și să se conformeze acestora.

  16.Pentru a participa la concurs, subiecții mediului de afaceri trebuie să completeze Cererea de participare și să prezinte indicatorii financiari – economici în termenii stabiliți de Regulamentul pentru desfășurarea concursului.

  17.Participanții la concurs trebuie:

  a.Să demonstreze o sporire stabilă a indicatorilor financiari-economici față de anul precedent;

  b.Să creeze locuri noi de muncă;

  c.Să utilizeze tehnologii avansate;

  d.Să producă mărfuri și să presteze servicii de înaltă calitate;

  e.Să-și asume responsabilitate și angajament față de angajați;

  f.Să desfășoare activități în domeniul protecției mediului.

  g.Să desfășoare activități orientate către societate/comunitate.

  18.Nu se accept cererile de participare la concurs în cazurile în care:

  1)agentul economic nu şi-a onorat, în termenele stabilite, obligaţiile ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, penalităţilor şi amenzilor aferente;

  2)față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;

  3)există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaţionale de colaborare;

  4)există reclamații din partea Inspecţiei Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.

  19.Participanţii la concurs și autoritățile publice locale poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate Comisiei republicane. În cazul depistării unei informaţii eronate, participantul este exclus din concurs.

IV. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI

  20.Comisia organizează desfăşurarea concursului de totalizare.

  21.Se accept înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenților economici la mai multe nominalizări.

  22.Cerererile de participare la concurs sînt depuse de către solicitant personal pînă la data de 15 aprilie a anului desfășurării concursului.

  23.Ședințele comisiilor sînt publice și se consider deliberative dacă la ele sînt prezenți mai mult de jumătate din membrii acestora.

  24.Deciziile comisiilor se adoptă prin vot majoritar.

  25.Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obținut cel mai mare punctaj conform indidicatorilor din anexele la prezentul Regulament și cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului desfășurării concursului.

  26.La fiecare nominație, se atribuie două locuri – locul întîi și locul doi și se premiază cu premii bănești. Pentru cele două locuri a fiecărei nominalizări, se înmînează diploma cu conferirea titlului nominalizării. Întru încurajarea și stimularea participării viitoare la concurs, participanților li se va înmîna cadouri/suvenire simbolice. Mărimea premiilor pentru locul I și II, valoarea cadourilor/suvenirelor va fi stabilită de către comisie, reieșind din sursele alocate pentru organizarea, petrecerea concursului și premierea participanților.

  27.Premierea învingătorilor, decernarea distincțiilor și înmînarea cadourilor/suvenirelor va avea loc nu mai tîrziu de 30 iunie a anului desfășurării concursului, organizată într-o atmosferă solemnă.

  28.Rezultatele concursului vor fi date publicității prin intermediul paginilor-web oficiale ale autorității publice locale.

  29.Învingătorii și participanții la concurs pot să utilize în scop publicitar faptul decernării distincțiilor și premiilor.

  30.Rezultatele concursului se vor prezenta Ministerului Economiei pentru petrecerea și organizarea la nivel național a Concursului republican ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting