Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 05 May 2017

ANUNŢ DE ANGAJARE

Consiliul Raional Căușeni, Direcția Finanțe Căușeni or. Căușeni blvd. M. Eminescu 31

ANUNȚĂ CONCURS
pentru ocuparea funcției publice vacante specialist superior, Secția contabilitate bugetară

ord13 by Iagar on Scribd


Scopul general al funcţiei: evidenţa contabilă a executării bugetului institutiilor publice;

Sarcinile de bază:

-zilnic efectueaza verificarea cu Trezorăria teritorială a corectitudinii reflectării în evidenţă a cheltuelilor bugetului raional,

-tine evidenta contabila a operatiunilor privind executia bugetului raional,

-receptioneaza,examineaza, Raportul privind creantele cu termen expirat si datoriile cu termen de achitare expirat,formate in institutiile bugetare,

-receptioneaza,verifica,generalizeaza Rapoartele financiare privind executarea bugetelor de nivelul I si II anuale,pe primul semestru si noua luni ale anului in curs,

- acorda ajutor metodologic entităţilor în problemele ce ţin de aplicarea normelor metodologice privind evidenta contabila si raportarea financiara in sistemul bugetar .

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvărşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţele speciale

Studii - studii superioare de licenţă sau echivalente.

Cunoştinţe. - cunoaşterea legislaţiei în domeniul finanţelor publice, contabil, managmentul

finanţelor publice, lucrul de programare şi de utilizare a calculatorului.

Abilităţi - să utilizeze mijloacele tehnice de birou, să coordoneze şi să organizeze lucrul în

echipă, să poată aplana situaţiile de conflict prin comunicare eficientă verbală,

să negocieze, să poată efectua instruirea şi controlul lucrului încredinţat.

Atitudini/Comportamenteleresponsabilitate, respect faţă de oameni, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendenţă către dezvoltare profesională continuă, etc.

Experienţa profesională - vechimea minimă în muncă 0,6 ani.

Persoanele interesate pot depune personal/prin postă/prin e-mail Dosarul de concurs

a)formularul de participare 1;

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)copia carnetului de muncă 2;

e)certificatul medical;

f)cazierul judiciar 3 ;

1 Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web,www.căuseni.md, sau solicitat la sediul autorităţii publice.

2 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În instanţa în care dosarul de concurs se depune prin posţa sau e-mail, această prevederile se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 23 februarie 2017

Se prelungește termenul de depunere pînă la data de 15 martie 2017

Telefon - 2-22-93, e-mail- dgf_cs@mail.ru

adresa poştală - or.Căuşeni str.M.Eminescu 31, persoana de contact - Veaceslav Tulei,

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciul public;
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale;
 • Acte normative în domeniul de specialitate

Bibliografia

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 • Acte normative în domeniul adminstraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul de specialitate 1

-Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale

-Legea nr.1163 –XIII din 24 aprilie 1997 Codul fiscal

- Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

- Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de

muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

-Hotărîrile Guvernului 108/03.02.2005 Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

-Ordinul MF nr.216 din 28 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi ontabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar

-Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;

  -Ordinul cu privire la modul de determinare şi raportare a creanţelor cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) nr. 121 din 14.09.2016

  -Ordinul cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor nr. 215 din 28.12.2015

-Ordinul MF despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului

de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti nr. 186 din 24.12.2013

-Ordin Ministerul Finanţelor privind Clasificaţia bugetară nr. 208 din 24.12.2015.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting