Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 05 May 2017

ANUNŢ DE ANGAJARE


REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMĂRIA COM. TĂNĂTARII NOI

MD- 4325. c.Tănătarii Noi, r.Căuşeni, tel/fax. 0-243-56-2-37.

ANUNŢ

În baza Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Tănătarii Noi anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacantă pe durată determinată de contabil-șef din cadrul primăriei comuneiTănătarii Noi, raionul Căușeni.

Scopul general al funcţiei: Coordonează, îndruma, controlează și răspunde de întreaga activitate financiară de nivelul I.

Sarcinile de bază:

- Elaborarea bugetului primăriei;

- Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

- Perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;

- Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;

- Calcularea şi achitarea salariilor;

- Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă;

- Organizarea şi exercitarea controlului financiar, preventiv şi de gestiune.

La concurs pot participa persoane care întrunesc următoarele criterii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba de Stat;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilității.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a sectorului public;

- cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile;

Abilităţi:

-capacitatea de a organiza efectiv şi consecutiv relaţii de reciprocitate cu ceilalți funcționari ai primăriei precum și cu populaţia comunei;

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica verbal şi în scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- Formular de participare;

- Copia buletinului de identitate;

- Copia diplomei de studii;

- Certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate, dacă sînt;

- Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere;

Cazierul judiciar se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a Concursului, care se află în localul primăriei comunei Tănătarii Noi, raionul Căușeni, (tel:024356237,024356343) în termen de 20 zile calendaristice din data publicării anunțului pe pagina Web a Consiliului Raional Căușeni, inclusiv până la data de 25.05.2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: –secretarul comisiei de concurs – Josan Rita.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcția publică vacantă pe durată determinată de contabil șef în cadrul primăriei comunei Tănătarii Noi

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

-Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului
din unităţile bugetare.

·Acte normative în domeniul administrației publice locale:

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

-Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

-Legea contabilității, nr.113 din 27.04.2007;

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI și VII și Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI și VII);

-Hotărârea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”.

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting