Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Sunday, 28 August 2016

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Secția Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009,

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU URMĂTOARELE FUNCŢII PUBLICE VACANTE:

·specialist principal, Secţia Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni;

·specialist principal, Secţia Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni.

II. Informaţia necesară:

1. Denumirea autorităţii publice: Consiliul raional Căuşeni

2. Sediul autorităţii: or. Căuşeni bd. M. Eminescu, 31

3. Denumirea funcţiei publice vacante, scopul general, sarcinile de bază, cerinţe specifice şi cunoştinţe:

·3.1. specialist principal, Secţia Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni:

a) Scopul general al funcţiei: reglementarea şi eficientizarea soluţionării problemelor din domeniul antreprenoriatului şi micului business prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru în sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

b) Sarcinile de bază:

  1.Contribuirea la elaborarea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului şi micului business şi organizare a activităţii de realizare a acestor programe.

  2.Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenoriatului şi micului business în raion.

  3.Monitorizarea tendinţelor dezvoltării şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a activităţii sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

c) Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economiei

Experienţă profesională: prioritate vor avea candidații cu 1 an de experiență profesională

în serviciul public.

Cunoştinţe:

-cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu;

-abilități de utilizare a computerului.

  3.2. specialist principal, Secţia Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni:

a) Scopul general al funcţiei: Reglementarea şi eficientizarea achiziţiilor publice a operatorilor economici şi autorităţilor contractante din teritoriul raionului Căuşeni prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru în domeniu.

b) Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea soluţionării problemilor din domeniul achiziţiilor publice;
 2. Asigurarea corectitudinii desfășurării licitaţiilor publice a autorităţilor contractante;
 3. Organizarea şi desfășurarea licitaţiilor publice de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor, şi serviciilor;
 4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniul achizițiilor publice autorităţilor contractante şi operatorilor economici.

c) Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economiei, dreptului.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu;

- abilități de utilizare a computerului.

III.Abilităţi:

lucru cu informaţia, lucrul în echipă, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

IV.Atitudini/comportamente:

respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

V. Condiţiile pentru participare la concurs:

VI. Condiții de bază:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniu;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-cunoaşterea limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională.

VII. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar conform cerințelor.

VIII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 23 septembrie 2016, ora 17:00.

IX. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

X. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

XI. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

 • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici,
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Acte normative în domeniul de specialitate:

·Acte normative pentru funcția de specialist principal:

-Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare “Moldova 2020”;

-Legea Republicii Moldova nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;

-Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

-Legea nr.206 din 07.07.2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

-Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012-2020;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 18.10.2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1 ” pentru anii 2010-2018;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.664 din 03.06.2008 – Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor;

-Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni pentru anii 2012-2022, aprobată prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr.13/14 din 20.12.2013.

·Acte normative pentru funcția de specialist principal:

  -Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

  -Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

  -Legea nr.206 din 07.07.2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;

  -Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;

  -Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

  -Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții;

  -Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

  -Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020;

-Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni pentru anii 2012-2022, aprobată prin Decizia Consiliului raional Căușeni nr.13/14 din 20.12.2013.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting