Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 07 July 2017

A fost instituit Staff-ul raional

Întru soluționarea solicitării Guvernului privind întreprinderea măsurilor ce se impun în perioada recoltării cerealelor din anul 2017, prin Dispoziția președintelui raionului nr.211-a din 26 iunie 2017, a fost instituit Staff-ul raional de coordonare și monitorizare a lucrărilor de recoltare în următoarea componență:

Preşedintele:

Gogu Sergiu, vicepreşedinte al raionului;

Vicepreşedinte:

Bodean Dumitru, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

Secretar:

Mocanu Mihail, specialist al Direcţiei agricultură şi alimentaţie;

Membri:

Burlacu Ion, şef interimar al Inspecției Ecologice Căușeni

Cojocaru Gheorghe, şef –adjunct al Direcţiei raionale Siguranţa

Alimentelor;

Arnăutu Vitalie, şeful Inspectoratului de poliţie Căuşeni;

Untilov Sergiu, șef- adjunct,Direcţia Situaţii Excepţionale

Gogu Grigore, inspector superior, secția apărare împotriva incendiilor,

Direcţia Situaţii Excepţionale

Fachira Nicolae, președinte al comisiei pentru agricultură, industrie,protecția

mediului, dezvoltare, urbanistică și amenajare a teritoriului, sarcinile principale ale Staff-ului fiind coordonarea efectuării operative a lucrărilor de recoltare, măsurilor de apărare împotriva incendiilor , pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă , aratul, recoltarea culturilor tîrzii și folosirea rațională a terenurilor agricole.

La prima ședință a Staff-ului raional din 30 iunie 2017 au fost puse în discuții chestiuni legate de pregătirea și efectuarea lucrărilor de recoltare a culturilor cerealiere de grupa I, inclusiv de grîu , orz, mazăre și de rapiță, precum și asigurarea securității antiincendiare, minimizarea riscului de producere a incendiilor în terenurile destinate recoltării și locurile depozitării grînelor, în strictă corespundere cu cadrul normativ în domeniu.

Despre măsurile întreprinse și recomandările concrete au raportat reprezentanții Direcțiilor rationale Situații Excepționale, Agricultură și Alimentație și Inspecția Ecologică.

În cadrul discuțiilor a fost aprobat planul acțiunilor Staff-ului și graficul deplasărilor membrilor în teritoriu pentru coordonarea și monitorizarea îndeplinirii cerințelor impuse în perioada campaniei de recoltare a cerealelor, inclusiv cele antiincendiare (anexa 1).

C:\Users\admin\Documents\IMAG0044.jpgC:\Users\admin\Documents\IMAG0047.jpg

C:\Users\admin\Documents\IMAG0046.jpg

Anexa 1

CERINŢE

DE SECURITATE LA INCENDIU ÎN PERIOADA CAMPANIEI DE RECOLTARE 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor se vor executa următoarele acțiuni:

1. Autoritățile administrației publice vor:

1.1.Crea condiții care vor conduce la minimalizarea riscului de producere a incendiilor şi la asigurarea protecției valorilor materiale.

1.2. Examina în cadrul şedințelor organelor administrației publice situația din teritoriu aprobînd dispoziții întru asigurarea securității la incendiu în perioada campaniei de recoltare.

1.3. Institui echipe de voluntari, cu mobilizarea acestora, precum şi a tehnicii şi utilajului disponibil în scopul prevenirii şi intervenției în caz de incendiu.

1.4. Implementa noi tehnologii şi modalități cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor.

1.5. Elabora măsuri organizatorice şi profilactice de apărare împotriva incendiilor.

2. Factorii de decizie din unitățile economice vor:

2.1. Admite la lucrările de recoltare tehnica care a fost supusă testării tehnice şi corespunde cerințelor tehnice stabilite, fapt confirmat documental.

2.2. Începe procesul de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maximum 30 ha cu delimitarea acestora prin fîşii cosite cu lățimea de minimum 6 m şi fîşii arate cu lățimea de minimum 4 m, eliberate de paie şi resturi vegetale.

2.3. Organiza alimentarea tehnicii cu carburanți şi lubrifianți la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum şi alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 m de acestea.

2.4. Asigura masivele cu fîşii arate cu lățimea de minimum 4 m dea lungul drumurilor, căilor ferate adiacente şi fâşiilor forestiere.

2.5. Organiza dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare vor fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare şi cisterne cu apă.

2.6. Tehnica agricolă, precum şi tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incediu şi plapume din prelată.

2.7. Organiza evacuarea paielor şi resturilor vegetale de pe lanuri după recoltare şi aratul miriştii în cel mult 2 zile după finisarea recoltării cerealelor şi culturilor cu pericol de incendiu.

2.8. În comun cu angajații organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor teritoriale vor organiza serviciul de gardă cu utilizarea tehnicii de intervenție existente în gospodării şi la obiective, precum şi a tehnicii agricole reutilate în scopul intervenției în caz de incendiu.

2.9. Institui echipe de voluntari din rîndul angajaților implicați în procesul de recoltare.

2.10. Organiza studierea şi respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor de către toate persoanele cu funcții de răspundere şi angajații implicați în campania de recoltare, precum şi vor organiza instruirea acestora la capitolul menționat.

2.11. Institui regim de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare la obiectivele şi pe terenurile din gestiune.

2.12. Elabora măsuri organizatorice şi tehnico-inginereşti care vor cuprinde cerințe de securitate la incendiu pentru perioada vizată.

2.13. Organiza paza în regim non-stop a lanurilor de cereale.

2.14. Organiza la finele zilei de lucru sau pînă la intrarea tehnicii în lanuri curățarea de praf, paie şi boabe agregatele şi piesele combinelor şi maşinilor antrenate în procesul de recoltare.

2.15.Interzice executarea lucrărilor de reparație a tehnicii în lanuri şi depozite sau la distanțe mai mici de 100 m de la acestea.

2.16. Interzice categoric fumatul şi utilizarea focului deschis în lanuri, mirişti, pe combine şi autovehicule ce transportă cereale şi paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare şi depozitare a cerealelor.

2.17. Interzice arderea paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe mirişti.

Depozitarea cerealelor şi a nutrețului fibros.

2.18. La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperişului, corpurile de iluminat şi cablurile electrice de minimum 0,5 m.

2.19. La ventilarea cerealelor în depozite, ventilatoarele se vor amplasa la o distanță de minimum 2,5 m de la pereții combustibili. Conductele de aer tranzitare se vor executa din materiale incombustibile.

2.20. Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirea depozitului de cereale.

2.21. Stogurile şi stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri şi 50 m de la clădiri şi instalații.

2.22. Terenurile pentru amplasarea stogurilor sau stivelor se vor delimita pe perimetru cu o fîşie arată cu lățimea de minimum 4 m. Se va prevedea o distanță minimum de 15 m de la marginea fîşiei până la stogul de pe teren.

2.23. Stogurile şi stivele de nutreț fibros se vor executa cu aria fundației de maximum 100 m2, iar stivele de fîn sau paie presate cu aria de maximum 400m2.

2.24. Se va asigura distanța de siguranță la foc între stive şi stoguri aparte de minimum 20 m. În cazul în care stivele şi stogurile sunt amplasate în perechi, se va admite distanța între ele de minimum 6 m, iar între perechile acestora de minimum 30 m.

2.25. Se vor executa acțiuni privind îndepărtarea prafului şi resturilor de cerealele de pe suprafața mecanismelor de încărcare-descărcare ale uscătoriei după

24 ore de funcționare a acesteia.

2.26. Se va verifica temperatura cerealelor în timpul funcționării uscătoriei prin luarea de probe la fiecare 2 ore de lucru a acesteia.

2.27. Se va interzice:

  • depozitarea cerealelor în aceleaşi încăperi cu diferite materiale şi utilaje;
  • utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a maşinilor de curățat şi a altor maşini cu motoare cu ardere internă;
    • închiderea uşilor depozitului din ambele părți în timpul manipulării cu mecanismele mobile din depozit;
  • exploatarea (conectarea) uscătoriilor care funcționează pe combustibil solid, utilizând în acest scop lichide uşor inflamabile şi/sau lichide combustibile;
    • exploatarea uscătoriilor în cazul cînd sunt defectate aparatele de control ale temperaturii;

  • turnarea cerealelor la un nivel care depăşeşte nivelul benzii de transportor. Prescripțiile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sunt obligatorii spre executare de către factorii de decizie şi angajații unităților economice antrenate în campania de recoltare.
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting